کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور

سابقه ۵ ماه تدریس خصوصی زبان انگلیسی

سابقه تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه پرستو

دوره گذرانده : دوره تربیت مدرس (TTC) در آموزشگاه جهاد دانشگاهی