سوابق تحصیلی:

 کارشناسی علوم اجتماعی گرایش: پژوهشگری موسسه/دانشگاه: دانشگاه اصفهان دولتی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۱ معدل : ۱۷/۳۵ سوابق کاری: 

سوابق کاری: 

مدرس زبان انگلیسی آموزشگاه پرستوی دانش آغاز همکاری از تیر ۱۳۹۷

 مامور سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهر ۱۳۹۵ - آبان ۱۳۹۵ 

عضو کادر اجرایی همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور پرسشگر طرح بررسی سبک زندگی شهروندان اصفهان

مهارتها:

 نرم افزارهای office و icdl 

دوره ها و گواهینامه ها:

تدریس در حوزه جامعه شناسی روش شناسی مطالعه فیلم و سینما موسسه: دانشگاه اصفهان 

مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور موسسه: دانشگاه اصفهان 

icdl سطح 1 - مبانی ویندوز و اینترنت موسسه: شهرداری اصفهان

icdl سطح excel, word - 2  سطح موسسه: شهرداری اصفهان

icdl سطح powerpoint, access - 3  موسسه: شهرداری اصفهان

 TTC موسسه آموزشگاه پرستو

  TTC موسسه آموزشگاه سفارت

 اتمام دوره های آموزشی موسسه گویش

پژوهش ها:

 بررسی علل مصرف نابرابر فضاهای شهری توسط جوانان شهر اصفهان و کارکرد این فضاهای شهری