تقویم آموزشی پرستو

آموزش در ساختار بهترین آموزشگاه زبان اصفهان بر اساس نیاز زبان آموزان و شرایط کشور به 9 قسمت مفید تقسیم می شود که به آن تقویم آموزشی می گویند. تقویم آموزشی ما به شرح زیر است.


ترم بهار آموزشگاه زبان اصفهان

تقویم آموزشی ترم بهار بهترین آموزشگاه زبان اصفهان

برای ترم بهار 1، خردادماه به شرطی تعطیل خواهد بود که اکثریت زبان آموزان با برگزاری 3 جلسه کلاس جبرای در فروردین و اردیبهشت موافقت کنند.


ترم تابستان آموزشگاه زبان اصفهان

  • کلیه کلاسها 3 شهریور تعطیل است.
  • کلیه کلاسها از 12 الی 16 شهریور تعطیل است.
  • کلیه کلاسها از 12 الی 16 شهریور تعطیل است.

ترم پاییز و زمستان آموزشگاه زبان اصفهان

تقویم آموزشی ترم پاییز و زمستان بهترین آموزشگاه زبان اصفهان