ثبت‌نام و مشاهده کارنامه

در صورتی که روش ثبت‌نام یا مشاهده کارنامه را نمی‌دانید، فیلم آموزشی آن را مشاهده کنید.

لطفا صفحه کلید را در حالت انگلیسی قرار دهید.

جهت ثبت‌نام ترم جدید کلیک کنید. 

جهت مشاهده کارنامه. کلیک کنید. 

اگر بلد نیستید فیلم آموزشی را مشاهده کنید 👇

آموزش ثبت‌نام ترم جدید

آموزش مشاهده کارنامه