ثبت‌نام و مشاهده کارنامه

در صورتی که روش ثبت‌نام یا مشاهده کارنامه را نمی‌دانید، فیلم آموزشی آن را مشاهده کنید.

لطفا صفحه کلید را در حالت انگلیسی قرار دهید.

ثبت‌نام ترم جدید کلیک کنید. فیلم آموزشی 👇

مشاهده کارنامه. کلیک کنید. فیلم آموزشی 👇

آموزش ثبت‌نام ترم جدید

آموزش مشاهده کارنامه