زبان فرانسه

کلاس‌های زبان فرانسوی به صورت عمومی ترمیک و فشرده قابل برگزاری است.

 کلاس‌های عمومی معمولا به صورت حضوری ۶ الی ۱۲ نفر می‌باشد و کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی زیر شش نفر که در ضمن به صورت آنلاین نیز قابل برگزاری است.

 سطح های زبان فرانسه مثل زبان های دیگر، دارای سطح های A1, A2, B1, B2  می باشد. 

کتاب سطح مورد نظر، توسط استاد مشخص می‌گردد. کتاب‌های معمول ادیتو، سزون و ... است.

 سطح A1 فرانسه به صورت خصوصی حدود ۳۰ جلسه نیاز دارد. اگر کلاس به صورت عمومی برگزار گردد، تعداد جلسات بیشتر می‌شود.

کلاس‌های خصوصی یک نفره می‌باشد. کلاس‌های نیمه خصوصی ۱ تا ۵ نفر است.