آموزشگاه زبان خیابان میرزاطاهر

اگر ساکن خیابان میرزا طاهر هستید حتما میدانید که در انتهای آن (سه پله) نبش اتوبان خرازی یکی از شعبه های آموزشگاه زبان پرستو فعالیت میکند. شما حتی میتوانید تابلوی آموزشگاه را از انتهای خیابان میرزا طاهر مشاهده کنید.

آموزشگاه زبان خیابان لنبان

لنبان یک خیابان یکطرفه به سمت بزرگراه شهید خرازی است. اگر  وارد لنبان شوید و آن را تا انتها به سمت بزرگراه رانندگی (پیاده روی) کنید، در انتهای مسیر مسجد اعظم را مشاهده خواهید کرد. پشت مسجد اعظم آموزشگاه زبان پرستو طبقه دوم قابل مشاهده است.