ساکنان خیابان سهروردی و بزرگراه شهید خرازی و محلات اطراف به سادگی میتوانند با استفاده از خط 94 شرکت واحد خودشان را به آموزشگاه زبان پرستو برساند. در مسیر خط 94 دو شعبه از مراکز آموزشگاه زبان پرستو فعال است.

شعبه چهارراه صارمیه در مسیر خط 94 اتوبوسرانی واحد

شعبه سه پله در مسیر خط 94 شرکت واحد استان اصفهان