شماره کارت جهت پرداخت شهریه

  • شعبه مقدادو جهاد:

       شماره کارت 6037697683858721 به نام سامیار پیرنجم الدین

  • شعبه رهنان:

      شماره کارت 6037991946166836 به نام وجیهه پیرنجم الدین

      لطفا هنگام پرداخت شهریه به شعبه مورد نظر توجه فرمایید.