تقویم آموزشی مطابق جدول زیر قابل مشاهده است. در شش ماه دوم سال سه ترم عمومی زبان در آموزشگاه پرستوی دانش برگزار می گردد.

هر سال به طور کلی شش ترم عمومی برگزار می شود.

هر ترم 15 جلسه می باشد.

در جلسه ی هشتم امتحان شفاهی میان ترم و جلسه آخر امتحانات شفاهی و کتبی پایان ترم برگزار می گردد.

سه ماهه اول سال 1402

سه ماهه دوم سال 1402

شش ماهه دوم سال 1402

ترم ها و تعداد جلسات به صورت گسترده و جزیی با ذکر جلسات در تقویم های زیر نیز نوشته شده است.

خرداد1402

تیر1402